Privacybeleid

De middenstand van Westerlo hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. We gebruiken jouw privacy en persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst.
Door het gebruik van deze Website van Middenstand Westerlo maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Hierna zetten wij uiteen welke informatie wij verzamelen bij uw gebruik van onze site en het gebruik dat wij daarvan maken. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken noch doorgeven buiten het hieronder aangegeven kader.

Artikel 1 – Algemeen

De site www.middenstandwesterlo.be (hierna de “site”) die u bezoekt en/of over het algemeen de diensten van de informatiemaatschappij waarin dit Privacybeleid is geïntegreerd (hierna de “dienst”), is van: Middnstand Westerlo, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Vismarkt 5A, BE-2260 Westerlo, België (hierna “wij”, “onze”, “ons”, etc.).

Voor alle vragen omtrent dit privacybeleid kunt u ons contacteren:

De dienst is onderworpen aan het Belgisch recht. Dit impliceert de naleving van de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zijn ons bewust van het belang van het respect voor uw privéleven bij het gebruik van de dienst en van het belang dat u daaraan hecht.

Wij doen er daarom alles aan om uw privéleven te respecteren in het kader van uw gebruik van deze site.

Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie wanneer deze op vrijwillige basis wordt gegeven.

Door gebruik te maken van de dienst erkent u dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden in dit privacybeleid evenals de geïmpliceerde doelstellingen en verwerkingsmethodes en dat u hiermee instemt. Door de invoerschermen en/of formulieren op de site in te vullen met uw persoonsgegevens en deze te valideren, stemt u in met het gebruik van deze gegevens binnen de grenzen aangegeven in dit privacybeleid.

Artikel 2 – De verantwoordelijke

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de in het kader van de dienst verzamelde en behandelde gegevens. Onze gegevens worden gepreciseerd in artikel 1 van dit privacybeleid.

Artikel 3 – De persoonsgegevens en de doeleinden

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

3.1 De verwerkte gegevens

Door gebruik te maken van de dienst stemt u ermee in dat wij tijdens het bezoek, volgens de hierna beschreven voorwaarden en principes, de volgende persoonsgegevens verzamelen en behandelen:

 • Uw naam die nodig is voor uw identificatie;
 • Uw emailadres en telefoonnummer nodig om u terug te kunnen contacteren
 • Uw reacties op nieuwsberichten
 • Uw domein en IP-adres, automatisch gedetecteerd;
 • Informatie betreffende het gebruik van de dienst (met inbegrip van de geraadpleegde pagina’s)

3.2 De doeleinden van de verwerking

Alle gegevens die wij verzamelen en opslaan worden enkel verwerkt en gebruikt met het doel u terug te kunnen contacteren omtrent uw gestelde vragen aan de middenstand van Westerlo.

Over het algemeen worden deze gegevens verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail en of telefoon;
 • Uw vragen beantwoorden en uw interesses identificeren;
 • Statistieken opmaken;
 • De regio in de wereld detecteren waarin u zich bevindt met het oog op het aanbieden van geschikte informatie;

Artikel 4 – Gebruik van “cookies”

De Site maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een kleine informatiebestand dat automatisch wordt geregistreerd op uw computer wanneer u deze site bezoekt.

Zij hebben tot doel uw toegang tot de site te vergemakkelijken, bepaalde functies toe te laten en uw navigatie en ervaring op de site te optimaliseren. Zij kunnen ook worden gebruikt om de presentatie van de site voor elke bezoeker te personaliseren.

Via de cookies wordt geen enkele software geïnstalleerd op uw computer, zij bevatten geen virus en brengen uw computer op geen enkele wijze schade toe.

U kunt de cookies in zekere mate beheren en u verzetten tegen het gebruik ervan door uw browser op de meest geschikte wijze in te stellen. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen van de harde schijf van de computer, om alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te geven wanneer een cookie zal worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over deze functies kunt u de instructies van uw browser of uw hulpscherm raadplegen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van de site kunnen niet meer beschikbaar zijn wanneer cookies worden verwijderd of geblokkeerd.

Artikel 5 – Beveiliging en vertrouwelijkheid

5.1 Vertrouwelijkheid

Al uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt, met respect voor de bepalingen betreffende de gegevensbescherming.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van onderaannemers, die wij zorgvuldig en strikt selecteren met het oog op de uitvoering van de dienst. Genoemde onderaannemers handelen enkel op onze instructies en voor onze rekening. Zij nemen de maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van uw gegevens en respecteren dit privacybeleid.

Wij geven geen enkele van uw gegevens door aan derden voor publiciteitsdoeleinden en wij verhandelen uw gegevens niet.

Wij behouden ons het recht voor de persoonsgegevens bekend te maken aan een wettelijke overheid of wanneer wij te goeder trouw aannemen dat deze bekendmaking vereist is:

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te leven;
 • Om de rechten of op de site verkochte goederen, de site of gebruikers van de site te beschermen of te verdedigen;
 • Indien dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de dienst, de site of het publiek.

Uw persoonsgegevens zijn, desgevallend, bestemd voor onze leveringsdienstverleners, onze handelspartners. Indien dit door de wet wordt vereist, wordt uw instemming gevraagd of wordt u de mogelijkheid tot weigering geboden vóór elke gegevensoverdracht.

5.2 Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe een maximale veiligheid te bieden bij uw gebruik van de site. Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe teneinde de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen al dan niet opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang van onbevoegde personen. Alle gegevens die u doorgeeft via de site worden beschermd door het certificaat SSL 128/256. Secure Socket Layer (SSL) is een protocol dat is ontwikkeld om de beveiliging te garanderen van via het Internet doorgegeven gegevens. De browsers Microsoft Internet Explorer, Firefox en Chrome ondersteunen dit protocol. SSL is gebaseerd op cryptografie met openbare sleutel.

Artikel 6 – Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de dienst worden bewaard gedurende de duur die strikt nodig is om de doeleinden te bereiken vermeld in bovenvermeld artikel 3.

Artikel 7 – Uw rechten

U beschikt over het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en het recht deze te rectificeren. U kunt uw verzoeken tot raadpleging, rectificatie of bezwaar aan ons richten via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van dit Privacybeleid.

U kunt de rectificatie vragen van verkeerde, onnauwkeurige of onvolledige gegevens. Indien je uw gegevens wil laten verwijderen uit de databank kan dit door een email te sturen naar het emailadres info@middenstandwesterlo.be

U beschikt over het recht gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

De e-mails of newsletters die u eventueel ontvangt bevatten een link waarop u kunt klikken om geen informatie meer van ons te ontvangen.